Zaman çarp?nt? denir. Yayg?n bir ?ikayet olmas?na ra?men her

Zamanzaman ya?ad???m?z, gö?üs ve kar?n bölgesinin üst taraf?nda kalbin h?zl? vedüzensiz bir ?ekilde atmas? durumuna çarp?nt? denir. Yayg?n bir ?ikayetolmas?na ra?men her zaman ciddi bir rahats?zl??a i?aret de?ildir. Fakat ola?and??? bir durum oldu?undan o an ya?ad???m?z endi?e de çarp?nt? süresi uzat?r.Budurum heyecan, üzüntü, gerginlik, stres, korku ve beslenme ilgili olabilir.Bazen de kahve ya da çay? fazla kaç?rd???n?zdan zamanlarda da olabilir.

Kalpçarp?nt?s?n?n ciddi bir hastal?ktan kaynakland??? zamanlarda halsizlik, ba?dönmesi, gö?üste s?k??ma ve nefeste zorlanma gibi ?ikayetlerde olmas? endi?everici olabilir. PS?KOLOJ?KNEDENLERÇarp?nt?n?nsinirsel oldu?u zamanlarda fenal?k geçiriyor hissine kap?l?yor gibi derin derinnefes al?r?z. Buna endi?e de eklenince bütün güne yay?lacak kadar uzunsürebilir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ani korku, ?a?k?nl?k ve kayg? durumlar vücutta adrenalin hormonusalg?lan?r ve kalp at???m?z h?zlan?r.AR?TM? (KALP R?TM?BOZUKLU?U)Kalp ritmi bozuklu?ununsebep oldu?u baz? çarp?nt?lar da vard?r. Dakikada 50 ila 100 aras?ndade?i?ebilir. Aritmi bu say?n?n ya dü?ük ya da fazla olmas?d?r. Sigara stres veanemi de aritmiye sebep olabilir. ?LAÇLARAlerji, tansiyon, grip, ast?m, diyet veya kalp ilaçlar? ve baz?bitkisel takviye ürünler de kalp çarp?nt?s?na yol açabilir.

KAFE?N, N?KOT?NArt?k bu iki illetin günümüz hastal?klar?n?n temel sebebioldu?unu biliyoruz. Maalesef al??kanl?k   yapt?klar?ndan insanlar kendilerini kolayl?klakurtaram?yorlar. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecekler, sigara veyaenerji içecekleri özellikle  abart?larak tüketildi?indeçarp?nt?ya sebep olur.Özellikle enerji içeceklerini baz? gençler alkol ve sigaraylabirlikte içerken kendilerine ne kadar zarar verdiklerini fark?nda de?iller.T?RO?D BEZ?N?N FAZLA ÇALI?MASITiroit bezi adl? organ,tiroit hormonunu çok fazla üretti?inde Hipertiroiti ya da zehirli guatr denilen rahats?zl?k ortayaç?k?yor.

Bu da kilo kayb?, asabiyet, çarp?nt? gibi ?ikayetlere neden olur.Tiroit hormonu vücuttaki her hücrenin oksijen ve enerji kullan?m?n? denetler.Tiroit hormonu fazlaysa hücrelerde oksijen ve enerji oran? artacak demektir.