Twitter ilginç payla??mlar sosyal medya kullan?c?lar?n? hem güldürdü hem

Twitter Sosyal Payla??m a??nda aç?lan #TürkErke?iDenir
etiketine yaz?lan birbirinden ilginç payla??mlar sosyal medya kullan?c?lar?n?
hem güldürdü hem de dü?ündürdü.

 

Gün boyu Türkiye Gündemi’nin
ilk 5’indeki yerini koruyan etikete binlerce
payla??m yaz?ld?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sosyal Payla??m a?lar?ndaki birbirinden ilginç payla??mlar
kimi zaman güldürürken kimi zaman da dü?ündürüyor. Twitter Sosyal Payla??m
a??nda bugün #TürkErke?iDenir ?eklinde aç?lan etikete binlerce twitter
kullan?c?s? payla??m yazarken, erkeklerin olay? “Kad?nlara
malzeme ç?kt? bugün” ?eklinde yorumlamas? dikkat
çekti.

#TürkErke?iDenir etiketine yazan twitter kullan?c?lar?ndan
@1071_Yesim kullan?c?s? “6 ay askerlik yap?p bunu 40-50 y?l boyunca anlatan erke?e #TürkErke?iDenir”
payla??m?yla dikkat çekti.

@onely_dayss isimli kullan?c?n?n
etikete yazd???; “Ayartana kadar Ç?lg?n A??k, Sonras?nda Bildi?in Öküz”
payla??m? ise erkek kullan?c?lar?n tepkisini çekti.

Etikete yazan erkek twitter
kullan?c?lar?ndan @Fatih_AntepRT de;

“K?skan?nca; Maço

K?skanmay?nca; ?lgisiz

 

?lgi gösterince; Bo?uyosun

Azalt?nca; Sevmiyosun

 

Sahiplenince; Bana Kar??ma

Rahat B?rak?nca; Uzaks?n

 

Vakit geçirmek isteyince; Yorgunum

Yorgunum deyince; Ne yapt?n ki

 

Tribi çekene

 

#TürkErke?iDenir” payla??m?yla
erkeklerin isyan?n? hayk?rd?.

Bayan kullan?c?lardan
@dilekbozkurt123 ise etikete yazd???;

“Bakmay?n odun da olsalar, kaktüste..
Yürekleri mert, sevdi?ine da?,kar??s?ndakine yol olan, gerekirse can,gerekirse
ömür, gerekirse sevdikleri u?runa saç?n? verene, trip çekmede dünya rekorlar
listesinde en ön s?ralarda olan ba? taçlar?m?za #TürkErke?iDenir…”
payla??m?yla erkekleri koruyan nadir bayan twitter kullan?c?lar?ndan biri oldu.

#TürkErke?iDenir etiketine yazan
twitter kullan?c?lar?ndan @_sultancim da erkeklere yönelik ironik payla??mda
bulunanlardan biriydi. Sultan isminiyle payla??mda bulunan twitter kullan?c?s?,
“Ni?anl?yken Aya??n ta?a  Tak?ld???nda
Ac?d?  m?? A?k?m, Evlenince Gözün Kör
müydü Diyene #TürkErke?iDenir” payla??m?yla hem güldürüp hem dü?ündürdü.

@minereglr ismiyle yazan bir ba?ka
twitter kullan?c?s? ise etikete yazd???, “Kendini kad?ndan üstün gören, Hiçbir
?ey yapmad??? halde bu kad?nlar? anlam?yorum diyebilen canl?ya #TürkErke?iDenir”
?eklindeki payla??m?yla dikkat çekti.

Etikete gün boyu yazan binlerce bayan
kullan?c?n?n ço?unlukla Türk Erke?ini ele?tirdi?i gözlenirken önemli bir
k?sm?n?n da Türk Erke?ini sahiplendi?i dikkat çekti.

 

??TE ET?KETE YAZILAN K?M? PAYLA?IMLAR