Tác cao nhã, gi?n d? khi?n cho ??c gi?

Tác ph?m “Vang bóng m?t th?i” ???c vi?t b?i Nguy?n Tuân và tác gi? vi?t ???c nhi?u cu?n sách cùng th? lo?i truy?n ng?n và trong câu truy?n ng?n này tác gi? ?ã khai thác ???c hành trình c?a Nguy?n Tuân và ??u khai thác ???c v? ??p m? thu?t. Tác ph?m “Vang bóng m?t th?i” ???c xem nh? là m?t tác ph?m g?n nh? h??ng ??n s? hoàn thi?n và s? t?t ??p hoàn toàn. M?i khi ??c tác ph?m này, ??c gi? s? c?m nh?n ???c nh?ng n?p s?ng c?, nh?ng nét ngh? thu?t c? c?a m?t n?n v?n minh ngày x?a và có chút ti?c nu?i cho nh?ng cái ??p. Nh?ng c?nh u?ng trà, g?i ??u, ?n c?m, chúng ??u ???c miêu t? l?i b?ng m?t h? th?ng ngôn ng? ??m ch?t phong l?u, cao nhã, gi?n d? khi?n cho ??c gi? có c?m giác thanh th?n.

T?ng câu ch? ???c l?a ch?n tinh t? và câu v?n c?a Nguy?n Tuân trong “Vang bóng m?t th?i” có s?c chuy?n ??ng l?n.Nguy?n Tuân ?ã bày t? n?i n?ng lòng và n?i mê ??m say x?a v?i cái ??p b?ng m?t gi?ng v?n thanh cao. Nh?ng ng??i ngh? s? trong t?ng câu chuy?n c?a ông ??n gi?n ch? là t?p trung h?t s?c công vi?c c?a ông ?ang làm. Ngôn t? c?a ông gi?n d?, nh? nhõm, c? t?ng b??c m?t cách t? nhiên làm nên ??c gi? Vang bóng m?t th?i ???c xây d?ng vào trong bu?i giao th?i và có th? th?y c?nh và con ng??i trong cu?n truy?n ng?n này ??u là c?nh và ng??i không ???c miêu t? k? và c? th? là ? ?âu. Nh?ng ??c gi? nh?y c?m v?i cái ??p th?i ngày x?a và tuy?t ??i s? ??m ?u?i trong th? gi?i v?n v? và qua ngòi bút c?a Nguy?n Tuân.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ngôn t? c?a ông bình d?, nh? nhõm, c? t?ng b??c ch?m dãi ?? cu?n vào tâm trí c?a ??c gi?. Cu?n sách này ??i v?i em c?ng r?t ý ngh?a và qua ngòi bút tác gi? Nguy?n Tuân, ta th?y r?ng ông ?ã cho nhi?u ngh? thu?t vào trong truy?n ng?n này, giúp chúng ta c?m th?y c?nh ngày x?a ??i v?i nh?ng ng??i tr??ng thành thì th?y cu?n truy?n này r?t ý ngh?a.