Tác cao nhã, gi?n d? khi?n cho ??c gi?

Tác ph?m “Vang bóng m?t th?i” ???c vi?t b?i Nguy?n Tuân và tác gi? vi?t ???c nhi?u cu?n sách cùng th? lo?i truy?n ng?n và trong câu truy?n ng?n này tác gi? ?ã khai thác ???c hành trình c?a Nguy?n Tuân và ??u khai thác ???c v? ??p m? thu?t. Tác ph?m “Vang bóng m?t th?i” ???c xem nh? là m?t tác ph?m g?n nh? h??ng ??n s? hoàn thi?n và s? t?t ??p hoàn toàn. M?i khi ??c tác ph?m này, ??c gi? s? c?m nh?n ???c nh?ng n?p s?ng c?, nh?ng nét ngh? thu?t c? c?a m?t n?n v?n minh ngày x?a và có chút ti?c nu?i cho nh?ng cái ??p.

Nh?ng c?nh u?ng trà, g?i ??u, ?n c?m, chúng ??u ???c miêu t? l?i b?ng m?t h? th?ng ngôn ng? ??m ch?t phong l?u, cao nhã, gi?n d? khi?n cho ??c gi? có c?m giác thanh th?n. T?ng câu ch? ???c l?a ch?n tinh t? và câu v?n c?a Nguy?n Tuân trong “Vang bóng m?t th?i” có s?c chuy?n ??ng l?n.Nguy?n Tuân ?ã bày t? n?i n?ng lòng và n?i mê ??m say x?a v?i cái ??p b?ng m?t gi?ng v?n thanh cao.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Nh?ng ng??i ngh? s? trong t?ng câu chuy?n c?a ông ??n gi?n ch? là t?p trung h?t s?c công vi?c c?a ông ?ang làm. Ngôn t? c?a ông gi?n d?, nh? nhõm, c? t?ng b??c m?t cách t? nhiên làm nên ??c gi? Vang bóng m?t th?i ???c xây d?ng vào trong bu?i giao th?i và có th? th?y c?nh và con ng??i trong cu?n truy?n ng?n này ??u là c?nh và ng??i không ???c miêu t? k? và c? th? là ? ?âu. Nh?ng ??c gi? nh?y c?m v?i cái ??p th?i ngày x?a và tuy?t ??i s? ??m ?u?i trong th? gi?i v?n v? và qua ngòi bút c?a Nguy?n Tuân. Ngôn t? c?a ông bình d?, nh? nhõm, c? t?ng b??c ch?m dãi ?? cu?n vào tâm trí c?a ??c gi?. Cu?n sách này ??i v?i em c?ng r?t ý ngh?a và qua ngòi bút tác gi? Nguy?n Tuân, ta th?y r?ng ông ?ã cho nhi?u ngh? thu?t vào trong truy?n ng?n này, giúp chúng ta c?m th?y c?nh ngày x?a ??i v?i nh?ng ng??i tr??ng thành thì th?y cu?n truy?n này r?t ý ngh?a.