M?t ?ó, l?i hành x? c?a Trung Qu?c l?i

M?t khác,nhi?u ý ki?n cho r?ng M? th?c ch?t ch? ?ang l?i d?ng vi?c Tri?u Tiên tri?n khaitên l?a, v? khí h?t nhân ?? l?y cái c? l?p ??t các h? th?ng ??n ??o ? khu v?cB?c ?ông Á mà Trung Qu?c – n?i có v? trí g?n Tri?u Tiên ch?c ch?n s? b? ?nhh??ng n?u b?t kì n??c nào l?p ??t h? th?ng phòng th? tên l?a ??n ??o nh?m vàoBình Nh??ng. M? t?ng c??ng h? th?ng phòng th? tên l?a ??n ??o n?m trong khuônkh? m? r?ng “tr?c ??n châu Á” c?a chính quy?n Obama liên quan ??n n? l?cngo?i giao toàn di?n kh?p khu v?c ?? làm suy y?u ?nh h??ng c?a Trung Qu?c vàc?ng c? m?t h? th?ng các liên minh quân s? nh?m bao vây Trung Qu?c.1Vi?c này không ch? ?e d?a Tri?u Tiên ng?ng phát tri?n v? khí h?t nhân mà cònt?o th? bao vây Trung Qu?c.

 V? phíaTrung Qu?c, B?c Kinh c?ng ?óng vai trò quan tr?ng trong m?i quan h? M? – Tri?uTiên. Trung Qu?c coi Tri?u Tiên là m?t qu?c gia vùng ??m quan tr?ng, ng?n l?il?c l??ng c?a M? và ??ng minh trong khu v?c. Do ?ó, l?i hành x? c?a Trung Qu?c l?icó v? m?m m?ng h?n so v?i M?. M?c dù s?c ép t? ph??ng Tây yêu c?u Trung Qu?cnên th?t ch?t l?nh tr?ng ph?t ??i v?i Tri?u Tiên, ??c bi?t là v? xu?t kh?u d?um?, chính ph? Trung Qu?c v?n ti?p t?c bán d?u và th?c ph?m cho Tri?u Tiên nh?là m?t hình th?c “vi?n tr? nhân ??o” nh?m tránh nh?ng kh? n?ng tiêuc?c v? chi?n tranh có th? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n B?c Kinh. M?c khác, TrungQu?c c?ng ?ang d?n th?c hi?n nhi?u bi?n pháp c? v? ngo?i giao l?n kinh t? nh?mthuy?t ph?c CHDCND Tri?u Tiên ng?ng các ho?t ??ng th? v? khí h?t nhân.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dù v?y,ch? tr??ng c?a Trung Qu?c v?n là tìm cách b?o toàn ch? ?? Tri?u Tiên cùng v?im?t bán ??o b? chia c?t; tránh chi?n tranh; làm ch?ch h??ng các ngu?n l?c quâns? và n? l?c chính tr? c?a các ??i th?; và h??ng l?i trong th??ng m?i và ??u t?v?i các ??i th? c?a mình.2