Makat mayal? içecekler- Mantar veya paraziter enfeksiyonlar- Deri iyi?le?me

Makat bölgesi etraf?ndaki deri tabakas?nda çe?itli nedenlerle ka??maya ba?l? k?zarmas? yanmalar olu?mas? makat derisinin de?i?mesi ile karakterize ve hastalara ciddi s?k?nt?lar yaratan hastal?kt?r. Makat ka??nt?s? hastan?n sosyal ve ?? hayat?n? do?rudan etkileyen gündelik ya?amda Hastalar? zora sokan ve giderek sosyal fobiye do?ru hastalar? iten bir hastal?kt?r. Genellikle 30 ile 60 ya? aras?nda daha fazla görülmektedir.Anal ka??nt? toplum içinde rahat ya?amam?z? engelleyen ve gün içinde ciddi rahats?zl?k veren bir hastal?k olarak görülmektedir. Anal ka??nt?s? olan hastalar devaml? tuvalete gidip rahatlama iste?inde bulunurlar. Bu durum hastalar? i? ve sosyal hayattan uzakla?t?r?r.Makat ka??nt?s? san?lan?n aksine makat bölgesi temizli?ine daha fazla dikkat eden ve bu nedenle bölge floras?n?n bozulmas?na neden olan hastalarda daha s?k görülmektedir. Birçok nedene ba?l? olmak ile beraber hastalar?n büyük k?sm?nda neden tespit edilememektedir. Nedeni tespit edilemeyen hasta grubu haricinde;- Süt ve süt ürünleri- Bira ve ?arap gibi mayal? içecekler- Mantar veya paraziter enfeksiyonlar- Deri iyi?le?me mekanizmas?n? bozan ilaçlar- ?eker hastal???- Karaci?er hastal???- Tiroid hastal???- Lösemi- Vitamin eksiklikleri ve demir eksikli?i gibi yap?ta?? eksiklikleri- Makat bölgesini tutan otoimmün yani hastan?n kendi vücudunun yaratt??? deri Hastal?klar?- Devaml? olan ishal kab?zl?k gibi hastal?klar- Hemoroid Makat çatla?? fistül gibi iyi huylu makat hastal?klar?- Kötü huylu ba??rsak hastal?klar? ve makat hastal?klar?- Ülseratif kolit ve Crohn gibi otoimmün ba??rsak hastal?klar?- Makat derisi kanserleri- Makat si?illeriGibi birçok neden makat bölgesinde ka??nt?ya neden olabilmektedir.Makat ka??nt?s?nda tedavi öncelikli olarak nedene yönelik olmal?d?r. Bu nedenle bölgedeki ka??nt?ya neden olan hastal?k tedavisi sonras? iyile?me izlenebilmektedir.Hastalar?n büyük bir k?sm?nda sebep belirlenemedi?i için evde uygulanabilen basit yöntemler ile hastal?ktan kurtulabilmek mümkün olabilmektedir.Özellikle ba??rsak sistem hareketlerinin düzenlenmesi makat ka??nt?s?nda önemli etkiye sahiptir Bu nedenle lifli yani posal? g?dalar en fazla tüketilmesi ba??rsak floras?n? ve hareketlerine düzenleyece?i için makat bölgesi etraf?ndaki ka??nt?y? ve yanma hissini azaltacakt?r.Hastalarda ço?unlukla gere?inden fazla temizli?e ba?l? çe?itli sabun ile sabun türevlerinin Hastalar neden oldu?u dü?ünülürse bu sabun türevlerinin kesilmesi ve bu bölgeye sadece ?l?k du? ile pansuman yap?lmas? sonras?nda sürtünme yap?lmadan pamuklu bir havluyla kurulanmas? gerekti?i takdirde saç kurutma makinesi ile kurutulmas? bölgenin normal floras?n?n eski haline dönmesini sa?layaca?? için hastal???n?n birço?unda hastal??? evde tedavi etmesine sa?layabilmektedir.Gündelik hayatta makat bölgesi’nin nemli kalmas? engellenmeli bu nedenle hava alabilen pamuklu iç çama??rlar? kullan?lmal?d?r.Devaml? oturarak i? yap?yor isek bu bölgenin havalanmas? için ara ara kalk?p yürüyü? yap?lmas? makat ve kalça bölgesini s?k? saran elbiseler yerine daha ferah ve havadar geni? elbiselerin tercih edilmesi yine makat ka??nt?s?n?n önlenmesinde iyile?tirilmesinde faydal? olmaktad?r.Bu önlemler ile iyile?me sa?lanamayan hastalarda t?bbi tedavi uygulanmas? gerekmektedir.Makat ka??nt?s? tedavisinde nedene yönelik olmak ?art?yla mantar ilaçlar?, bakteri ve parazitlere yönelik antibiyotikler, deri ka??nt?s?n? engelleyen yüzeyel kremler ile ço?u hastada tedavi sa?lanabilmektedir.Inatç? ve nedeni belirlenememi? makat ka??nt?s? tedavisinde metilen mavisi ve kortizon Ile haz?rlanan çe?itli kar???mlar bölge derisine uygulanarak hastal???n önüne geçebilmek mümkündür.