HistorijskaVaR sa velikim brojem instrumenata i ako se prate

HistorijskaVaR
simulacija

 

Historijska simulacija predstavlja
najjednostavniji na?in procjene VaR-a za ve?inu portfolija. Ona je popularan
na?in procjene VaR-a. Uklju?uje korištenje podataka iz prošlosti na veoma
direktan na?in, kao primjer šta bi moglo da se desi u budu?nosti. Ova simulacija
ne spada u grupu parametarskih metoda. Historijska simulacija zasniva se na
empirijskoj raspodjeli koja se dobija iz posmatranih podataka. Da bi se izvela
historijska simulacija po?inje se sa vremenskim serijama podataka za svaki
faktor tržišnog rizika.h Jedna od pretpostavki na kojima se zasniva istorijska
simulacija je da svaki dan u vremenskoj seriji nosi istu važnost ( isti ponder
) kada se mjeri VaR. To može biti problem ako postoji trend varijabilnosti –
niže u ranijim periodima i više u kasnijim periodima, na primjer. Istorijski
pristup je zasnovan na pretpostavci da se istorija ponavlja. Da bi se izvela
istorijska simulacija potrebno je uzeti odgovaraju?i vremenski horizont od npr.
100, 250, 500.dana historijskih podataka, izra?unati
dnevne prinose i odrediti VaR iz iscrtanog histograma dobitaka i
gubitaka.Historijska simulacija daje nešto ve?e vrijednosti VaR-a od
parametarske metode u slu?aju kada portfolio ima raspodjelu sa debelim
repovima. Može se desiti da cjenovni scenario koji bi mogao uzrokovati zna?ajne
gubitke nije zabilježen u cjenovnoj istoriji korištenoj za ra?unanje VaR-a,
posebno ako se koristi kratak vremenski period.( Srinivasan, Dhankar,2015).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Historijska simulacija je komplikovana za
portfolio sa velikim brojem instrumenata i ako se prate istorijske cijene za
duži vremenski period. Kako se vrijednosti portfolija mijenjaju, procentualne
promjene vrijednosti u portfoliju više ne ukazuju na polaznu vrijednost
portfolija. Tako?e, sastav portfolija i cijene instrumenata u portfoliju, kao i
njihove me?usobne veze ?e se mijenjati tokom posmatranog historijskog perioda.

 

Parametarska VaR metoda

 

Pošto
VaR mjeri vjerovatno?u da ?e vrijednost neke imovine ili portfolija pasti ispod
odre?ene vrijednosti u odre?enom vremenskom periodu, jednostavno se izra?una
ako se može dobiti raspored vjerovatno?a potencijalnih vrijednosti. To je u
principu ono na ?emu je zasnovan Parametarski metod ( Metod varijanse –
kovarijanse ), pristup kome je prednost što je jednostavan, ali njegovo
ograni?enje je u teško?ama vezanim za nalaženje rasporeda vjerovatno?a.
Parametarska metoda VaR za tržišni rizik ra?una pomo?u : srednje vrijednosti
dobitaka/gubitaka i standardne devijacije posmatranog portfolija. Pogodno je (
iako je to pojednostavljivanje ) krenuti od pretpostavke da su dnevni
gubici/dobici ( ili prinosi ) normalno raspore?eni. Slu?ajna promjenjiva x ima
normalnu raspodjelu sa srednjom vrijednoš?u µ i varijansom ?2 ( ili standardnom devijacijom ? ) . f ( x ) = 1???2? * exp -½ ( ( x-µ ) ? ?)2 gdje je -?