Gaziantep’in kimseye duyuramamaktan da ?ikayet eden bölge halk?, çareyi

Gaziantep’in Nizip ve
Karkam?? ilçelerine ba?l? “Antep
F?st???” üretiminin de merkezi olan 300’e yak?n köy, yar?m yüzy?la yak?n
zamand?r sürüncemede b?rak?lan sulama projesi nedeniyle kurakl??a mahkum
edilmi? durumda.

Bir ucu F?rat Irma??’na
kadar uzanan Gaziantep’in Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? köylerdeki 350 bin
dönümlük arazi, sürüncemede b?rak?lan sulama projesi nedeniyle kurakl??a mahkum
edilmi? durumda. Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? 300’e civar? köyde, yüzde
80’inde “Antep F?st???” üretimi
yap?lan yakla??k 350 bin dönümlük arazi, bir k?sm? F?rat Nehri’ne birkaç
kilometre mesafede olmas?na kar??n susuzlukla sava??yor. Bölgede y?llard?r
söylenen “F?rat akar Barak bakar” sözü en derinden hissediliyor.Y?llard?r her seçim
döneminde, yar?m yüz y?la yak?n zaman önce haz?rland??? bilinen sulama
projesiyle ilgili siyasetçilerin söz vermesine kar??n seçimden sonra unutulan
bölge halk?, kurakl?ktan kaynakl? olarak kurumaya yüz tutan Antep F?st???
a?açlar?n? ya?atma mücadelesi veriyor. Bilindi?i gibi söz konusu arazilerin
bulundu?u Barak Ovas? Türkiye’nin Antep F?st??? rekoltesi içinde en yüksek paya
sahip olan bir bölge.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Her geçen y?l rekolte oran?
dü?en Antep F?st???n?n 2016 y?l? 150 bin ton rekolte beklenirken bu rakam 110
bin tona dü?mü?tü. 2017 y?l?nda ise 50 bin ton rekolte beklenirken bu rakam 30
bin ton civar?na dü?mü?, bu da spekülatörler ve stokçular?n da tutumuyla
fiyatlar? tavan yapt?rm??t?. Bu geli?me üzerine baklava fiyatlar?n?n da
f?rlad??? ö?renilirken, Antep F?st???, “üreticisinin
bile yiyemedi?i bir ürün haline geldi” de?erlendirmeleri yap?lm??t?.

EKONOM?N?N PATRONU GAZ?ANTEPTEN AMA…

Türkiye’nin Güney s?n?r?nda “uçbeyi” olarak da nitelendirilen
Gaziantep’in Nizip ve Karkam?? ilçelerine ba?l? Barak Ovas?’ndaki 300’e yak?n
köyde Antep F?st??? yeti?tiricili?i yapan çiftçiler, her iktidar?n en güçlü oy
ald??? bölgenin, her seçim döneminde vaad edilen sulama projesine “seçimden sonra unutan siyasetçiler”
nedeniyle bir türlü kavu?amad???n?, y?llar önce ihalesi bile yap?lm?? olmas?na
kar??n bugün “projelendirmede hata
oldu?u, kot fark?n?n dikkate al?nmad???” gibi bahanelerle konunun yine
sürüncemeye b?rak?ld???n? belirttiler.

Ekonominin Patronunun
Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek’in Gaziantep milletvekili, hükümetin en güçlü
bakan?n?n Adalet Bakan? Abdülhamit Gül’ün de Gaziantep milletvekili olmas?na
kar??n bölgenin sulama sorununun çözülememesini anlayamad???n? belirten
çiftçiler, bunlar d???nda AK Parti’nin en etkin milletvekillerinin de
Gaziantep’ten seçilmi? olmas?na kar??n 300’e yak?n köyde 350 bin dönümlük
arazinin sulama projesinin y?lan hikayesine dönmü?ken bugün de kot fark?,
yanl?? projelendirme gibi bahanelere mahkum edilmesinin siyasi faturas?n?n a??r
olaca??n? belirttiler.

KÖYLÜLER KEND? “KAMU SPOTLARINI” KEND?LER? ÇEKT?

On y?llard?r bu gün tar?m
arazilerini kurakl???n s?n?r?na getiren ma?duriyetlerini kimseye duyuramamaktan
da ?ikayet eden bölge halk?, çareyi kendi kendi “KAMU SOPATU”nu çekmekte bulmu?.

Son dönem kurakl?ktan
kaynakl? kuruyan Antep F?st??? a?açlar?na da dikkat çeken bölge halk?
haz?rlad?klar? videoda, kurakl?k sonucu kuruyan binlerce Antep F?st???
a?ac?ndan birini kökleriyle birlikte tabuta koyup, yan? ba?lar?nda olmas?na
kar??n arazilerinin sulamas?na bile yaramayan F?rat Nehrine at?yor.

K?sa filmde kendileri
oynayan ve kendileri çeken çiftçiler, on y?llard?r seslerini kimseye
duyuramad?klar?n? da i?lerken, en sonunda seslerini Cumhurba?kan? ve AK Parti
Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a duyabilece?ine dikkat çekiyor.