Derimize PIH ( post inflamatuar hiperpigmentasyon ) gibi dermal

Derimize rengini veren melanin hücreleri
sayesinde ten rengimiz beyaz ile esmer aras?nda bir renktedir. Yaz?n
güne?lendi?imiz zaman artan melanin miktar? yüzünden bronzla?maya ba?lar?z. Melanin
baz? yerlerde lokal olarak topland???nda ise cildimizde leke olu?umlar?
gözlemlenir. Lekeler hormonal de?i?imler yüzünden hamilelik döneminde olu?abildi?i
gibi, ya?lanma ya da güne? hasar? sonucu da meydana gelebilir veya artabilir.
Bu lekeler vücudumuzun herhangi bir yerinde olabildi?i gibi a??rl?kl? olarak
yüzümüzde olu?ur. Sa?l?k anlam?nda zararl? olmasa bile estetik görünüm
anlam?nda rahats?z edici olabilen bu lekeler geli?mi? lazer teknolojileri
sayesinde art?k silinebilmektedir.

 

Lazerle
leke tedavisi kaç seans sürer?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cilt lekeleri öncelikle doktor taraf?ndan
de?erlendirilmelidir. Güne? lekeleri, ya?l?l?k lekeleri, çiller ve melasma gibi
farkl? yap?da birçok leke mevcuttur. Bu lekeler farkl? derinliklerde ve
koyulukta oldu?u için tedavi seçenekleri de farkl?l?k gösterecektir. Bunlar?n
yan? s?ra uygulanan bölgenin kendini yenileme süresi ki?iden ki?iye de?i?ece?i
için her hasta için seans say?lar? ve aral?klar? birbirinden farkl? olacakt?r.
K?sacas? lazerle leke tedavisi ki?iye özel bir uygulamad?r.

Lazerle
leke tedavisinde HELIOS III teknolojisi

Lazerle leke tedavisinde klini?imizde HELIOS
III Q-Switch lazer cihaz? kullan?lmaktad?r. ?ki dalga boyuna  (
1064 nm Nd:YAG ve 532 nm KTP )  sahip bu lazer cihaz? ile hem epidermal
hem de dermal pigmente lezyonlar?n tedavisi mümkündür.

Güne? lekeleri, çiller, el s?rt?ndaki ya?l?l?k
lekeleri, seboreik keratoz gibi epidermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke tedavisinde
532 nm KTP dalga boyu kullan?l?r.

Melazma, PIH ( post inflamatuar 
hiperpigmentasyon ) gibi dermal pigmente lezyonlar?n lazerle leke  tedavisinde ise 1064 nm Nd:YAG dalga boyu
kullan?l?r.