Cumhurba?kan? SORUNUMUZ YOK Kahraman güvenlik güçlerinin s?n?r?n içinde eve

Cumhurba?kan? Recep Tayyip
Erdo?an Be?tepe Milli Kültür ve Kongre merkezinde konu?ma yapt?.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip
Erdo?an Be?tepe Milli Kültür ve Kongre merkezinde Sanayi Odas? Ödül töreninde
yapt??? konu?mada Afrin operasyonu ile ilgili de?erlendirmelerde e bulundu. ABD’ye
sert bir dille cevap veren Ero?an ABD’nin ne zaman bitecek operasyon sorusuna ‘??imiz
ne zaman biterse o zaman çekiliriz kimseden ak?l almaya ihtiyac?m?z yok’ dedi

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

KÜRT HALKI ?LE B?R SORUNUMUZ
YOK

Kahraman güvenlik güçlerinin
s?n?r?n içinde eve d???nda tarihin en büyük mücadelelilerinden birini verdi?ini
söyleyen Erdo?an s?n?r?m?z da olu?turulmak istenen toprak bütünlü?ümüzü aç?k bir
?ekilde tehdit eden tüm terör örgütlerine rest çekti. ?lk darbemizi F?rat
Kalkan? ile yapt?k diyen Erdo?an operasyonu sapt?rmak için yalan-yanl?? yaz?lar
yazan çizenleri de uyard? Ve ekledi bizi Kürt vatanda?? ile bir sorunumuz yok.
Olay Kürt koridoru meselesi de?il, ba??m?zda ki terör koridorunun s?n?r?m?za
girme te?ebbüsü meselesidir dedi.

GER? ADIM ATMAK YOK,
BEDEL?N? ÖDEYECEKLER

Kürt koridoru ve terör
koridorunu ben anlatacak de?ilim diyen Erdo?an içinde bulundu?umuz durumu fark etmelerini
istedi. Türkiye’ye yönelik yap?lan tacizlerin y?llard?r devam etti?ini
vurgulayan Erdo?an biz daha bugün Hatay’da ?ehit verdik. Böylesine önemli bir
mücadele içinde ?ehit ve gazilerimiz olacakt?r. Ama dökülen kanlar kar??l?ks?z
kalmayacakt?r mesaj? verdi. Bedelini en a??r ?ekilde ödeyecekler dedi.

 

DÜRÜST DE??LLER

ABD’nin be? bin silah
getirdi?ini vurgulayan Erdo?an, bu silahlar nerde nereye da??t?ld? diye sordu.
Suriye’de Amerika’n?n yirmiye tak?n üssü var bunu herkes görsün. Dürüst
de?iller dedi ve Rusya ile görü?melerin devam etti?ini söyleyerek yolumuza
devam edece?iz dedi.

APTAL OLMAK GEREK?R

13 milyon Suriyelinin
çektikleri ac?lar? hat?rlatan Erdo?an ba?kalar?n?n umurunda olmasa da bizim umurumuzda
dedi. Türkiye Afrin’de kürtler ile mücadele etmiyor terör örgütü ile mücadele
ediyor. Afrin’in yüzde elli be?i Arap yüzde otuz be?i Kürt geri kalan? Türkmen
ama ortada bir terör örgütü var ve mücadelemiz onlarla dedi. Alçak projenin ne
oldu?unu anlamamak için aptal olmak gerekir dedi.

 

???M?Z NE ZAMAN B?TERSE O
ZAMAN ÇEK?L?R?Z

Afrin operasyonu ancak F?rat
Kalkan? gibi hedefine ula?t??? zaman biter. Amerika bizden süre istiyor diyor.
Amerika’n?n Afganistan’da ki süresi belli miydi de bize soruyor. Irak’ta ki
süre bitti mi. Bizim i?imiz ne zaman biterse o zaman çekiliriz. Uzun uzun
kalmaya merak?m?z yok. Kimseden de icazet alma derdimizde yok bunu herkes
bilsin dedi.