AKÜ Sci. Eng. XX (201X) xxxxxx (xx pp) Ö?renme

AKÜ FEMÜB?D XX (201X) xxxxxx (xx s)

AKU
J. Sci. Eng. XX (201X) xxxxxx (xx
pp)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ö?renme Yönetim Sistemlerinde Oyunla?t?rma: Puan Kullan?m? Örne?i

 

Mehmet Tekin1

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Bilgisayar
Anabilim Dal?, Afyonkarahisar.

 

e-posta: [email protected]

 

Geli? Tarihi:                ; Kabul Tarihi:

 

Anahtar
kelimeler
Puanlar;
oyunla?t?rma;
E-Ö?renme;
Ö?renme Yönetim Sistemi;
ÖYS

Özet

Günümüzde, e?itimde ö?renenin sürece dahil
olmas? ve derse olan ilgi bak?m?ndan daha istekli olmas? beklenmektedir. Bu sebeple
de etkili bir ö?retim yöntemi uygulamaya konmak istenmektedir. Geli?en teknoloji
ile birlikte verimli ö?renciler yeti?tirebilecek sistemler ortaya
konabilmektedir. Oyunla?t?rma kavram? ise tam bu noktada devreye girmekte ve
ö?rencinin güdülenmesini art?rarak daha etkile?imli ve e?lenceli bir ders
ortam? yaratmaktad?r. E?itim, sa?l?k ve daha birçok alanda kullan?labilen
oyunla?t?rmada puan kullan?m? yayg?nd?r. Baz? oyunlarda ve uygulamalarda puan
kullan?m?yla ilgili örnekler incelencektir. Bu çal??man?n amac? ö?renme
yönetim sistemlerinde kullan?lacak puanlaman?n daha etkili bir biçimde
kullan?labilmesi ad?na ce?itli fikirler ortaya koymakt?r.

 

Gamification in Learning Management
Systems: An Example of Using Points

Keywords
 
Points; Gamification;
E-Learning;
Learning Management System;
LMS

Abstract

Today, it is
expected that learners in education will be more involved in the process and
more interested in the lesson. For this reason, it is desired to apply an
effective teaching method. With the developing technology, efficient
students can be trained. At this point, the gamification concept is
introduced and the motivation of the learners is increased, creating a more
interactive and entertaining course environment. Use of points
is common in gamification, which can be used in education, health and many
other areas. In some games and applications will be reviewed
with examples of using points. The purpose of this
study is to present various ideas in order to use the points used in learning
management systems more effectively.

© Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

 

1. Giri?

E?itim boyunca ö?renci güdülenmesi ö?renci ba?ar?s?, kal?c?
ö?renme ve ö?rencinin etkile?imi aç?s?ndan oldukça önemli bir kriterdir. Bu
nedenle çevrimiçi e?itimde ö?rencilerin güdülenmesi önemli bir konumda yer
almaktad?r. Çevrimiçi e?itim ö?rencilerinin kendi kendine ö?renebilen bir
profile sahip olmalar?, hedeflenen ba?ar?ya eri?meleri ve ula??lmak istenen ö?renme
ç?kt?lar?n? kazanmas? önem arz etmektedir. E?itimde kendi kendine ö?renme
sürecinde bulunan ve önem arz eden kriterlerden biride güdülenmedir. E?itim
sürecinde  içsel ve d??sal olmak üzere
iki tip güdülenmeden söz edilebilir. D??ar?dan gelen ödüller do?rultusunda
ki?inin performans hedeflerini belirlemesi “d??sal güdülenme” olarak
adland?r?labilir. “?çsel güdülenme” d??sal faktörlerden ba??ms?z olarak ki?inin
kendi kendini güdülemesi olarak tan?mlanabilir(?ahin
vd, 2017).

Tüm bu durumlar dikkate al?nd???nda ö?rencinin
kendinden yada ö?rencinin kendi d???ndaki sepeblerden meydana gelebilecek güdülenme
kayb?n?n ö?rencileri e-ö?renme sistemlerinden uzakla?t?rabilece?i
dü?ünülmektedir. Bu nedenle güdülenme faktörünün öne ç?kar?ld??? bir ö?retim yöntemi
ile daha verimli bir e?itim ve ö?retim gerçekle?tirilebilir. Güdülenmeyi gerçekle?timek
için olu?turalacak uygulamalar ile çevrimiçi ö?renmenin verimlili?i daha iyi
bir seviyeye ta??nabilir. Bu güdülenmeyi sa?lamak için oyunla?t?rma
kullan?labilir.(Güler
ve Güler, 2015).

Bozkurt ve Kumtepe
(2014)’ye
göre günümüzde dijital dünyada oyunlarla içiçe olanlar?n say?s? bir hayli
fazlad?r. Dijital oyunlar?n bu derece yayg?n olmas? bu alandaki uygulamalar?n art???na
sebep olmu?, özellikle sa?l?k, spor, sosyal ili?kiler ve e?itim gibi alanlarda bu
tarz uygulama çal??malar?n?n artmas?na olanak sa?lam??t?r.

Literatürde yer alan oyunla?t?rman?n tan?m? say?
bak?m?ndan oldukça fazlad?r. En genel tan?m olarak: Oyunla?t?rma, hedeflenen
davran?? ve etkile?imi art?rmak ad?na oyun haricindeki ortamlarda oyun
ö?elerinin ve oyun bile?enlerinin kullan?lmas?d?r.

Oyunla?t?rman?n birçok alanda kullan?ld???
bilinmektedir. Örnek olarak sa?l?k ve spor alanlar?nda Nike Plus ve Swarm
uygulamalar? öne ç?kmaktad?r. Swarm uygulamas?nda  kullan?c?lar gittikleri yerlerde yer bildirimleri
yaparak puan ve rozet kazanabilmektedirler. Böylelikle daha çok yer bildirimi
yapma iste?i hissetmektedirler. Ak?ll? cihazlarda kullan?lan di?er bir uygulama
Nike Plus ise sa?l?k alan?ndad?r. Kullan?c?lara verilen bileklik ile ko?tu?u
süre ve mesafe ölçülebilmekte ve arkada?lar? ile kendi ko?u süresi ve ko?u
mesafesini k?yaslayabilmektedir. Bu uygulama kullan?c?da sürekli bir yar??
iste?i do?urabilmektedir(Ça?lar
ve Kocadere, 2015).

Ö?renme yönetim sistemleri, ö?renme etkinliklerinin
yönetimini gerçekle?tiren yaz?l?mlard?r. 
Ö?renme yönetim sistemlerinin amac?, çevrimiçi ö?renme etkinliklerini
daha kolay ve planl? bir ?ekilde gerçekle?tirmektir. Bu sistemler ile ö?renim etkinlikleri
de?erlendirildi?inden dolay?, ö?renim ?ekli istenildi?i gibi geli?tirilebilir (Ozan, 2008).

Teknolojinin s?k kullan?lmas? ve oyunlar?n art?k her
alanda kendini göstermesi ayn? zamanda Ö?renme yönetim sistemlerinin
yayg?nla?mas? ve e-ö?renme ile içiçe olmas?ndan dolay? ö?renme yönetim sistemi
ve oyunla?t?rman?n bir arada kullan?lmas? ile ö?renenlerde yüksek güdülenme ve
etkile?im sa?layaca?? dü?ünülmektedir.

Puan, ço?u insan için bir geribildirim yöntemidir.
Oyunla?t?rmada kullan?lan puanlar arac?l???yla önceden belirlenmi? görevlere ve
hedeflere ula??labilir. Bu çal??mada oyunla?t?rman?n bile?enlerinden
bahsedilecektir ayn? zamanda oyunla?t?rma bile?enlerinden puan kullan?m?n?n ö?renciyi
daha iyi güdüleyebilmesi için baz? fikirler öne sürülecektir.

 

2. Oyunla?t?rma
Unsurlar?

Oyunla?t?rma; dinamikler, mekanikler ve bile?enler
olmak üzere üç kategoriden olu?an bir yap?yla aç?klanmaktad?r(Int Kyn. 1).

2.1 Dinamikler
(Dynamics)

a.
K?s?tlamalar (Constraints): S?n?rl?l?klar veya zorunlu takaslar,

b. Duygular
(Emotions): Merak, rekabet gücü, hayal k?r?kl???, mutluluk vb.,

c. Öyküleme
(Narrative): Tutarl?, devam eden hikâye,

d. ?lerleme
(Progression): Oyuncunun büyümesi ve geli?mesi,

e. ?li?kiler
(Relationships): Dostluk, durum, fedakârl?k vb. duygular? üreten sosyal
etkile?imler.

2.2 Mekanikler
(Mechanics)

Mekanikler, oyuncu kat?l?m? sa?layan ve eylemi
ileriye ta??yan temel süreçlerdir.

 

a. Meydan Okuma
(Challenges): Çözümü için çaba gerektiren bulmaca ya da di?er görevler,

b. ?ans Faktörü
(Chance): Raslant?sal unsurlar,

c. Rekabet
(Competition): Bir oyuncu ya da grup kazan?rken di?erlerinin kaybetmesi,

d. ??birli?i
(Cooperation): Oyuncular?n hedefe ula?mada birlikte çal??malar?,

e.
Geribildirim (Feedback): Oyuncunun nas?l yapt??? hakk?nda bilgi,

f. Kaynak Kazan?m?
(Resource Acquisition): Yararl? veya toplanabilen ö?elerin elde edilmesi,

g. Ödüller
(Rewards): Baz? eylem ya da ba?ar?lar?n yarar?,

h.
??lemler/Al??veri? (Transactions): Do?rudan veya arac?lar vas?tas?yla
oyuncular aras?ndaki ticaret,

i. S?ra
(Turns): De?i?en oyuncularla s?ral? kat?l?m,

j. Kazanma
Durumlar? (Win states): Bir oyuncu ya da grubun kazanma, beraberlik ya da
kaybetme durumlar?yla ili?kilendirilmi? kavramlar? meydana getiren hedefler.

2.3 Bile?enler
(Components)

Mekanik veya dinamiklerin içerdi?i formlardan çok
daha spesifik formlard?r. Önemli oyun bile?enleri ?unlard?r:

a. Kazan?mlar
(Achievements): Tan?mlanan hedefler,

b. Avatarlar
(Avatars): Oyuncu karakterinin görsel temsili,

c. Rozetler (Badges):
Kazan?mlar?n görsel temsili,

d. Zorlu Mücadele
(Boss Fights): Bir seviye atlamada a??lmas? gereken zorlu mücadele,

e.
Koleksiyonlar (Collections): Rozet veya ö?eleri toplama,

f. Mücadele
(Combat): Genellikle k?sa ömürlü olarak tan?mlanm?? bir çarp??ma,

g. ?çerik Açma
(Content Unlocking): Yaln?zca oyuncular hedeflere ula?t???nda
kullan?labilen görünüm,

h. Hediye
vermek (Gifting): Ba?kalar?yla kaynaklar? payla?ma olanaklar?,

i. Liderlik S?ralamas?
(Leaderboards): Oyuncu ilerlemesi ve kazan?mlar?n görsel görüntüsü,

j. Seviyeler
(Levels): Oyuncu ilerlemesinde tan?mlanan ad?mlar,

k. Puanlar
(Points): Oyun ilerlemesinin say?sal temsili,

l.
Sorgulamalar (Quests): Hedefler ve ödüller ile önceden tan?mlanm??
zorluklar,

m. Sosyal
Grafikler (Social Graphs): Oyun içinde oyuncular?n sosyal a? gösterimi,

n. Ekipler
(Teams): Ortak bir hedef için birlikte çal??an oyuncular?n gruplar?n?
tan?mlama,

o. Sanal
E?yalar (Virtual Goods): Gerçek para de?erinde olan ya da o ?ekilde
hissettirilen oyun varl?klar?.

Etkili bir oyunla?t?rma tasar?m?nda bu unsurlar?n bir
arada olaca?? bir yakla??m benimsemek tasar?m?n sayg?nl???n? art?rabilir. Di?er
taraftan bu unsurlar?n tamam?n?n kullan?ld??? bir oyunla?t?rma yakla??m? yerine
amaca ve ihtiyaca yönelik unsurlar?n seçimi tasar?m sürecini kolayla?t?rabilir(Tüfekçi,
2016).

 

3. Yöntem

Bu çal??ma “Oyunla?t?rma nedir ve ö?renim yönetim
sistemlerinde puan kullan?m? nas?l daha verimli kullan?labilir?” sorusuna cevap
bulmak amac?yla yürütülmü?tür.  Kaynak
tarama a?amas?nda Google ve Akademik Google arama motorlar? arac?l??? ile
kitaplara, raporlara, gazete haberlerine, internet sitelerine ve akademik
makalelere ula??lm??t?r. Ayr?ca Yüksek Ö?retim Kurumu’nda yay?nlanan tezler
incelenmi?tir.

Taranan kaynaklar neticesinde elde edilen bak?? aç?s?
ile “oyunla?t?rma” kavram? ve baz? uygulamalar? aç?klanm??t?r. Bu bilgiler
?????nda oyunla?t?rmada kullan?lan puan bile?eninin daha etkili ve verimli
kullan?lmas? için baz? fikirler  ortaya
konulmaya çal???lm??t?r.

4.
Oyunla?t?rma ile ?lgili Örnekler

4.1
Codeacademy

Codecademy, ki?ilere kodlamay? ö?retmek için
oyunla?t?rmay? kullanan çevrim içi bir e?itim platformudur. Bu ücretsiz
çevrimiçi platformda herkes JavaScript, HTML5 ve PHP temellerini ö?renebilir. Gerçek
zamanl? geribildirim ve baz? a?amalar ile, basit seviyeden daha karma??k
seviyelerdeki konularla bir programlama dilinin temelini ö?retebilmek için
rehberlik eder. Görev ve zorluklar? tamamlayarak oyuncu puan ve rozet
kazanabilir. Oyuncu ayr?ca, belirli konularda tart??ma gruplar?na kat?labilir(van den Boer, y.y.).

 

?ekil 1. Codeacademy Oyunla?t?rma Örne?i

4.2 The
Multiplayer Classroom

Profesyonel oyun yazar? ve Star Trek senaryo yazar?
Lee Sheldon, kendi üniversite dersini video oyun platformuna ihtiyaç duymadan
çok oyunculu bir oyun olarak tasarlam??t?r. Lee en ilgi çekici oyunlardan oyun
konseptlerini alm??t?r. Tak?m temelli bir ö?renme için bu konseptleri dersine
uygulam??t?r. Ö?renciler “guild” olarak adland?r?lan gruplar halinde
çal??m??lard?r. Ö?renciler s?n?fa gelip görevleri tamamlad?klar?nda XP (deneyim
puan?) kazanmaktad?rlar. Notlar her bir ö?renci için XP’ye göre belirlenmi?tir.
Bu yöntemle ö?renciler ba?ar?s?zl?k sonras? ceza almak yerine elde edilen ba?ar?
için puan kazanm??lard?r(Sel, 2017).

 

 

?ekil 2.
The Multiplayer Classroom

4.3 Microsoft Aç?k
Akademi

Microsoft Aç?k Akademi, herkese aç?k bir bili?im
platformudur. Veritaban? yönetimi, Visual Studio ile programlama, Web Uygulama
Geli?tirme gibi birçok alanda çe?itli kurslar verilmektedir. Video izleyerek ve
s?navlara kat?larak Microsoft yaz?l?m geli?tirme araçlar?n? ö?renebilir ayr?ca
ba?ar?l? oldu?unuz kurslara ili?kin sertifikalar?n?z? da alabilirsiniz.

Bu sistemde de oyunla?t?rma bile?enleri
kullan?lmaktad?r. Derslerin izlenme durumlar?na göre puan kazan?lmakta ve
kullan?c?lar aras?nda liderlik tablosu bulunmaktad?r.

?ekil 3. Microsoft Aç?k Akademi Puan Sistemi

 

4.4 Moodle Ö?renme
Yönetim Sistemi

Moodle, aç?k kaynak kodlu bir
ö?renme yönetim sistemidir.

Moodle ö?renme yönetim sistemi de
bir çok oyunla?t?rma bile?eni bar?nd?rmaktad?r. Sistemde ders görüntüleme,
tart??ma yaratma ve ders modülü görüntüleme gibi eylemlerle puanlar ve rozetler
kazan?lmaktad?r.

?ekil 4.
Moodle Puan Sistemi

5. Puanlar

Oyunla?t?rmada kullan?lan oyun ö?elerinin klasik
üçlüsü, PBL (Puanlar, Rozetler ve Liderler Panosu) olarak adland?r?l?r. Bu
elementler çok etkili oldu?u için, genellikle oyunla?t?rma uygulamalar?nda
kullan?l?rlar. Puanlar, en önemli oyunla?t?rma bile?enlerinden birisidir ve
oyunla?t?rma sistemlerinde kullan?l?r. Oyuncular?n bir oyun yoluyla ne kadar
ilerlediklerini ö?renmelerine yard?mc? olarak h?zl? geri bildirim sa?larlar. Puan,
oyundaki ödülleri ve ilerlemeyi birbirine ba?layabilir. Örne?in, “Belli
bir oranda puan kazan?m? ile bir bilgisayar oyunu kazan?labilir.” Puanlar,
jetonlar, veya deneyim puanlar?  ilerlemenin ba?ka bir görünür i?areti olarak
tasarlanabilir ve oyuncular bu puanlar? toplayarak güdülenmeyi gerçekle?tirebilir(Sel, 2017).

6. Kaynaklar

Bozkurt, A. ve Kumtepe, E. (2014).
Oyunla?t?rma, Oyun Felsefesi ve E?itim: Gamification. Akademik Bili?im
Konferanslar?, sunulmu? bildiri. http://ab.org.tr/ab14/bildiri/233.pdf
adresinden eri?ildi.

Ça?lar, ?.
ve Kocadere, S. A. (2015). Çevrimiçi Ö?renme Ortamlar?nda Oyunla?t?rma. Journal
of Educational Sciences & Practices, 14(27), 83–102.

Güler, C.
ve Güler, E. (2015). Çevrimiçi Ö?renme Ortamlar?nda Oyunla?t?rma: Rozet
Kullan?m?. E?itim ve Ö?retim Ara?t?rmalar? Dergisi, 16, 4(3),
125–130.

Ozan, Ö.
(2008). Ö?renme Yönetim Sistemlerinin De?erlendirilmesi. XIII. Türkiye’de
?nternet Konferans?,(Yay?n No: 1655580) içinde (ss. 61–65).

Sel, V.
(2017). The Role Of Gamification On Learning Management Systems.
(Yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, ?stanbul.

?ahin, Y.
L., Karada?, N., Bozkurt, A., Do?an, E., K?l?nç, H., U?ur, S., … Güler, C.
(2017). The Use of Gamification in Distance Education: A Web-Based Gamified
Quiz Application. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4),
372–395. doi:10.17569/tojqi.329742

Tüfekçi, H.
(2016). Sa?l?k Hizmetlerinde Oyunla?t?rma Tasar?m? ve De?erlendirmesi.
(Yay?mlanmam?? yüksek lisans tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, ?stanbul.

van den
Boer, P. (y.y.). Introduction to Gamification.
https://www.cdu.edu.au/olt/ltresources/downloads/whitepaper-introductiontogamification-130726103056-phpapp02.pdf
adresinden eri?ildi.

 

 

?nternet kaynaklar?

 

1-https://tr.coursera.org/learn/gamification/lecture/JPQNK/4-2-the-pyramid-of-elements,
(06.12.2017)

 

2- http://blogs.elon.edu/technology/files/2014/05/multiplayerclassroom_cover.jpg, (12.12.2017)

 

3- https://www.cyon.ch/blog/wp-content/uploads/2013/02/codecademy_screenshot.png,(12.12.2017)

 

4- https://moodle.org/pluginfile.php/50/local_plugins/plugin_screenshots/1036/6_log.png, (12.12.2017)