Ba?bakan yard?mc?s? veHükümet Sözcüsü Bekir Bozda? sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamada TTB veTMMOB’ya sert sözlerle ele?tirdi.Ba?bakan Yard?mc?s? veHükümet Sözcüsü Bekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar?Birli?i’nin Afrin ilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?kverdi. Bekir Bozda? yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lankatliamlara ses ç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesinimanidar buldu.TERÖR EYLEMLER?NDE ELE?T?R?YAPMADILARBozda?’?n twitter üzerindenyapt??? aç?klamada: Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis ve MimarOdalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bu zamana kadar yap?lan terör eylemlerindehiçbir ele?tiri yapmad?lar ama zora dü?tükleri an destek verdikleri ortadad?rdedi.

K?M? TEMS?L ED?YORLAR?Bekir Bozda? TTB ve TMMOB’ yabir soru yöneltti ve kimleri teslim ediyorsunuz dedi. “?nsan Haklar? vebar?? kavramlar?; art?k bu yönetimlerin terör sevicili?ini örtemez halegelmi?tir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar?Türk tabib, mühendis ve mimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri veç?karlar?n? m? temsil ediyorlar?” dedi.  TÜRK?YE ?Ç?N KABUL ED?LEMEZBozda? TTB ve TMMOB’n?nterör örgütleri taraf?ndan yap?lan eylemlerde ki sessizli?ini hat?rlatt? ve budurumun Türkiye için kabul edilemez bir durum oldu?unu ifade etti. Bozda? Türk isiminiç?kar?n ça?r?s?nda bulundu.YÖNET?MLER? DE???T?RMEL?D?RBozda?, ?unlar? kaydetti:”Bu haliyle; TürkTabipler Birli?i yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar?Birli?i yönetimi, Türk mühendis ve mimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda”Türk” ismini kullanamazlar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Türkiye’de bu kadar milletini,bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib, mühendis ve mimar varken, TTB veTMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olmas?, tabipler, mühendislerve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur.Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimleri,ya görevlerini b?rakmal?d?r ya da adlar?ndaki “Türk” isminiç?karmal?d?r veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis vemimarlar, terör sevici bu yönetimleri de?i?tirmelidir.”?