Brojna istraživanja u praksi upravljanja kapitalnimprora?unom ukazuje da, usprkos snažnoj akademskoj preferenciji vrijednost (NPV)metoda, poslovni rukovoditelji vole koristiti interne stope povrata (IRR)metoda za odluke o kapitalnom prora?unu.

Poznato je da IRR metoda omogu?ujepravilno prihva?anje ili odbijanje rješenja za slu?ajeve kapitalnog budžeta s”normalnim” modelom nov?anih tokova, npr. po?etni nov?ani izdatak iliizdaci (neto ulaganja) nakon ?ega slijedi pozitivni nov?ani tokovi.   Tako?er je poznato da IRR metoda pruža inferiorne rezultate(kao što su rješenja u sukobu s onima u metodi NPV i više interne stopepovrata) za projekte s “ne-normalnim” skupom nov?anih tijekova, tj.više od jedne promjene znaka tijekom životnog vijeka projekta.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Jedan naj?eš?e korišten (i u?inkovit) na?in prevladavanjanedostataka IRR metode je izmijeniti IRR kako bi se pokazao bolje relativnaprofitabilnosti i stoga je bolja za korištenje u kapitalnom prora?unu. Ova semjera naziva modificirana interna stopa retum (MIRR). NPV i MIRR ?e, za razlikuod NPV i IRR, dovesti do istog projekta odluka o odabiru.

 Neto sadašnja vrijednost i izmijenjena interna stopapovratagdje je t= vrijeme indeks ili superscriptn = broj razdobljaCOFt- = nov?ani odljev (negativni nov?ani tok) u vremenutCIFt = priljev novca (pozitivan nov?ani tok) u vremenu tCt= (op?enito) nov?ani tok op?enito u vremenu tk= trošak kapitala (diskontna stopa) koja se koristi zaprebrojavanje NPVi= IRRm= MIRRU jednadžbi je jednostavno sadašnja vrijednostinvesticijske izdatke kada se diskontiraju na trošak kapitala i broj?ani izrazna novom je zbroj nov?anih (terminalnih) vrijednosti nov?anih tokova podpretpostavkom da se nov?ani priljevi ponovno investiraju po trošku kapitala.  diskontna stopa koja prisiljava sadašnjuvrijednost investicijskih izdataka na jednaku vrijednostsadašnja vrijednost zbroja budu?ih vrijednosti nov?anihtokova je definirano kao MIRR(G. E. Pinches,1996).