2.5 · Slaperigheid · Evenwichtsproblemen · Coördinatieproblemen · Spierzwakte

2.

5 Hemiplegische migraine Hemiplegischemigraine is 1 van zeldzamere vormen van migraine. Hemiplegisch betekent dat ereen verlamming is aan één zijde van het lichaam. Het lichaam ondergaat eentijdelijke spierzwakte aan één zijde van het lichaam terwijl ze een migraineaanval hebben. Dit gebeurt meestal in combinatie met migraine.  Verschillende ledematen worden hierbijbetrokken, bijvoorbeeld: de arm, het gezicht of het been.  De persoon kan last hebben tijdens hetspreken of visuele aandoeningen. Voor elke patiënt is de duur van de symptomenverschillend.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

(Obrenovitch, Dreier & Abu-Arafeh, 2017)Symptomenhemiplegische migraine:·        Eenzijdige lichaamszwakte (gezicht, armen ofbenen)·        Migraine·        Misselijkheid of overgeven·        Slaperigheid·        Evenwichtsproblemen ·        Coördinatieproblemen·        Spierzwakte·        Zintuigelijke problemen (geur, geluid, spraak,… )  2.5.1 FamiliaireHemiplegische Migraine (FHM)Wanneermeerdere familieleden aanvallen van hemiplegische migraine hebben, wordt ergesproken over Familiare Hemiplegische Migraine. Er is een kans van 50% dat alseen ouders hemiplegische migraine heeft dat de kind dit ook zal hebben. Dit iseen zeldzame vorm van migraine. Deze patiënten hebben ongeveer 2-3 aanvallenper jaar, maar sommige meerdere per maand. De frequentie van het aantalaanvallen verlaagt naarmate iemand ouder wordt.

Het ontstaan van FHM verschiltvan persoons tot persoon, de eerste aanval is vaker op kinderleeftijd. Tenminstedrie verschillenden genen zijn betrokken bij FHM. Bij de helft van familieswaar FHM voorkomt is er een defecte gene op chromosoom 19 geïdentificeerd, ditzorgt ervoor dat het calcium kanaal niet correct kan werken. Wanneer het danveel biochemische veranderingen ondergaat, dan kan dit resulteren tot eenhemiplegische migraineaanval. Voor andere families is het chromosoon 1 hierbijbetrokken of chromosoon 2, maar deze verklaren nog steeds niet alle gevallen.Meer genetische oorzaken zullen worden gevonden tijdens toekomstige onderzoek.

(Obrenovitch, Dreier & Abu-Arafeh, 2017)  2.5.2 Sporadische Hemiplegische Migraine (SHM)Wanneerer in de familie maar één persoon hemiplegische migraine heeft en toch desymptomen va hemiplegische migraine vertoont. De oorzaak is onbekend, maarsommige denken dat het komt door mutaties van het gen. Onderzoek toont aan datpatiënten met SHM de 4 typische aura symptomen (visueel, gevoel, afatisch enmotorische symptomen) vertonen tijdens hun aanval. Bij de onderzochte mensenwerd er gemeld dat de motorische zwakheden zich vaker aan één kant van lichaambevinden en meestal in de bovenste ledematen.

Voor 2/3 was de duur van de symptomenongeveer één uur terwijl alleen 8% het meer dan één dag hebben ervaren. Niemandvan de patiënten heeft nooit de hemiplegische migraine gehad zonder desymptomen te ervaren. De meest voorkomende symptoom is de visuele storing.

(Obrenovitch, Dreier & Abu-Arafeh, 2017)  3. De fasen 3.1 Voortekens Bepaalde voortekenen kunnen de aanval aankondigen, ditkomt voor bij 60% van de migrainelijders. Het verschilt van persoon tot persoonen sommige hebben speciale voortekens. (Brabandere & Paemeleire, 2011) (Hoogland,2015)·        Moevoelen·        Duizeligheid·        Concentratiestoornissen·        Dorst·        Nekpijn·        Light ofgeluid minder goed verdragen·        Moeitemet: lezen, schrijven, praten   3.2 Aura De migraineaanval kan ingeleid worden door een aura.

Ongeveer 20% tot 30% van alle migrainepatiënten heeft auraverschijnselen. Ookzijn er aanvallen zonder auraverschijnselen. Deze treden meestal voor dehoofdpijn op. Een uur later volgt de hoofdpijn. De verschijnselen zijn allemaalverschillen en verdwijnen vanzelf. (Brabandere & Paemeleire, 2011)(Hoogland, 2015)kernmerken:·        Witte ofgekleurde lichtflitsen of zigzaglijnen in het gezichtsveld.·        Zwartevlekken in het gezichtsveld, deze kunnen tot zelfs blindheid in de helft vanhet gezichtsveld vormen.De verschijnselen moeten minstens één van de volgendeeigenschappen bevatten.

Eigenschappen:·        Elksymptoom duurt tussen 5 en 60 minuten. De gemiddelde duur van een symptoom is30 minuten.·        Als ermeerdere symptomen aanwezig zijn, dan beginnen ze niet samen, maar volgen zeelkaar op.·        Elksymptoom heeft effect op maar één hersenhelft of zit aan één kant van hetlichaam.

  3.3 Hoofdpijnfase Dit is de hoogtepunt van de migraineaanval. Dit kan van 4tot 72 uren duren. De hoofdpijn bevindt zich dan aan één kant van het hoofd,meestal bij de voorhoofd.

Meestal treed de pijn rustig op en wordt het steedserger, maar het kan ook dat het vanaf het begin hevig is. Tijdens deze fase iser kans op misselijkheid, braken en een extreem overgevoeligheid voor licht engeluid. (Hoogland, 2015)  3.4 Herstelfase Dit is de fase waar dat de hoofdpijn stilletjes afneemt.

Vaak ben je dan uitgeput en val je dan in slaap. Als je wakker wordt ben jevaker niet de oude, je kan je vermoeiend en somber voelen of je kan zelfs veelenergie hebben. Ook zijn sommige patiënten prikkelbaar na een aanval. Ditverschilt van persoon tot persoon. De hoofdpijn kan nog steeds lichte sporenachterlaten. De duur van het herstel is gemiddeld van 1 tot 2 uren. (Brabandere& Paemeleire, 2011) (Hoogland, 2015)https://www.

gezondheidsnet.nl/hoofdpijn-en-migraine/hoe-verloopt-een-migraineaanval  4. Triggers Triggers worden ook wel de uitlokkers genoemd. Dit zijnfactoren, zowel van binnen het lichaam als buiten, die een aanval in gangkunnen zetten.

Trigger is Engels voor trekker, de trekker van een pistool.Wanneer je de kracht zet op de trekker, dan wordt kogel afgevuurd. Dit ishetzelfde principe voor migraine. De uitlokkende factoren halen de trekker voorde aanval over. Ze zijn de aanleiding, maar niet de oorzaak van migraine.  Er zijn heel veelverschillende triggers en elke patiënt heeft zijn of haar eigen persoonlijkegevoeligheden.

Meestal gaat het over een combinatie van triggers: als je veelverschillende hebt, dan kan de migraine sneller worden geactiveerd.Bijvoorbeeld: Als je tijdens de maandstonden alcohol drinkt en weinig eet dankan dat gemakkelijker een migraineaanval uitlokken. Je eigen triggers lerenkennen is erg nuttig, door ze te bestuderen kan je zelf mee voor zorgen dat jeminder vaak een aanval hebt. Soms kan het er geen enkele trigger te bespeurenis, dit noemt men een spontane aanval.